Đào tạo

07/05/2008 18:15
 

Bước quan trọng trong công tác triển khai áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp là đào tạo nhân viên về kỹ năng sử dụng phần mềm. Một đội ngũ thành thạo các chức năng của phần mềm và ứng dụng tốt trong công việc là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát huy hiệu quả của phần mềm, qua đó giảm chi phí, tăng lợi nhuận.


Trên thực tế các doanh nghiệp thường có sự phân chia hệ thống các phòng ban khác nhau, nó phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đó. Ngoài ra trình độ chuyên môn cũng như sự hiểu biết về công nghệ thông tin giữa các CBNV cũng có sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, để có thể vận hành tốt và khai thác hiệu quả chương trình phần mềm chuyển giao. Đội ngũ CBNV cần phải được hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể các tính năng, quy trình xử lý nghiệp vụ tương ứng với từng nghiệp vụ của từng phòng ban


Chúng tôi tổ chức đào tạo trực tiếp tại khách hàng, hướng dẫn sử dụng tại bàn làm việc của nhân viên hoặc đào tạo tập trung.Tài liệu hướng dẫn sử dụng được thiết kế một cách chi tiết, hướng dẫn nhân viên thao tác trên phần mềm từng bước một. 


Nội dung đạo tạo cho phép CBNV nắm bắt tổng thể quy trình vận hành của phần mềm. Chi tiết các nghiệp vụ, thao tác trên phần mềm phục vụ nhu cầu xử lý công việc hằng ngày của mỗi CBNV. Biết được sự phối hợp, trao đổi dữ liệu với các bộ phận liên quan. Những lợi ích đêm lại cho nhân viên, cho phòng ban, các bộ phận liên quan khi áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp.