Khảo sát và tư vấn

07/05/2008 18:13


Bước đầu tiên trong công tác triển khai áp dụng phần mềm cho doanh nghiệp là  khảo sát yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, những khó khăn, thách thức, những mong đợi, quy trình hoạt động hiện tại, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra, việc liên kết phối hợp giữa các phòng ban, bộ phân với nhau. Tiếp cận và làm việc với tất cả các bộ phận liên quan: Nhân viên trực tiếp thực hiện công việc, cấp quản lý trực  tiếp, cấp quản lý gián tiếp…

Hoạt động khảo sát cho phép nắm bắt được chi tiết, cụ thể yêu cầu và mong đợi của doanh nghiệp. Trên cơ sở này chúng tôi phân tích, chuẩn hóa và tư vấn cho doanh nghiệp

 
  • Tư vấn, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra, các báo cáo phân tích tổng hợp phục vụ nhu cầu quản trị của doanh nghiệp
  • Tư vấn, chuẩn hóa quy trình thực hiện công việc, luồng công việc, và sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận
  • Đưa ra các yêu cầu quản lý riêng, cần thiết cho doanh nghiệp
  • Cụ thể hóa các nghiệp vụ, công việc của các bộ phận, sẽ thực hiện như thế nào khi chuyển tiếp từ hoạt động bằng tay sang ứng dụng phần mềm tự động
  • Thuyết trình với toàn bộ nhân viên, ban quản lý cách phần mềm được triển khai vào doanh nghiệp, cách nó vận hành hổ trợ nghiệp vụ, công việc của từng bộ phận liên quan. Giải quyết những lo lắng, băn khoăn từ doanh nghiệp. Ghi nhận những phát sinh, ý kiến đóng góp. Từ đây nhất quán được phương hướng triển khai áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp giữa các phòng ban, nhân viên các phòng ban và nhóm triển khai dự án của chúng tôi. Mọi người cùng quan điểm và phương hướng thực hiện sẽ tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, sự cộng hưởng có lợi đưa quá trình triển khai áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả.
  • Tư vấn đề suất những nghiệp vụ quản lý, công việc phát sinh nhằm đêm lại kết quả tốt hơn, tăng hiệu quả công việc của doanh nghiệp. Với mục tiêu cách mạng hóa, cải tiến quy trình hoạt động hiện tại, cũng như tạo ra được sự đột phá trong hoạt động của doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng, góp phần cho sự thành công và lớn mạnh của doanh nghiệp
  • Lập và cùng khách hàng thống nhất kế hoạch triển khai.