Làm việc một ngày – Để lại Kết Qủa một ngày

07/03/2016 14:50
Kịch bản Doanh nghiệp thường gặp phải khi tuyển dụng nhân viên mới: Nhân viên mới vào làm 1 - 2 tuần, có khi 1-2 tháng thấy không phù hợp, nhân viên nghỉ việc. Doanh nghiệp mất lương, chi phí đào tạo, văn phòng, điện nước, mất thời gian, trễ kế hoạch,.... Nhân viên mất 2 cơ hội việc làm

Tổ chức hoạt động trong phòng kinh doanh cần phải thực hiện được nguyên tắt "Nhân viên làm việc cho công ty 1 ngày -> Để lại kết quả 1 ngày làm việc cho công ty". Kết quả để lại { Khách hàng, người liên hệ, giao dịch với khách hàng, báo giá/cơ hội bán hàng ....} cho phép đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên,  đồng thời là bệ phóng, sự tiếp nối công việc cho nhân viên mới, điểm bắt đầu của nhân viên mới từ kết quả của nhân viên trước đó. 

Tại sao Doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng các ứng viên vào. Các ứng viên bỏ cơ hội hiện tại để bắt lấy cơ hội mới. Nhưng sau 1-2 tuần, 1-2 tháng họ phải chia tay. Doanh nghiệp mất tiền, nhân viên mất 2 cơ hội. Giải pháp incomSoft cho phép Doanh nghiệp khai thác tài nguyên { Khách hàng, người liên hệ, ...} một cách hiệu quả. Cung cấp dữ liệu, cơ sở cho nhân viên mới tiếp nối kết quả, câu chuyện của nhân viên trước, hoàn thành mục tiêu và phát triển bản thân của họ