“Pháp Trị” chứ không phải “Nhân Trị”

07/03/2016 14:56
Chính sách rõ ràng Kế hoạch chi tiết. Các số liệu này cần phải tổng hợp từ diễn tiến, quá trình làm việc mỗi ngày của từng nhân viên

Pháp trị: Mọi thứ đều phải có số liệu, phải cụ thể rỏ ràng. Các số liệu này cần phải tổng hợp từ diễn tiến, quá trình làm việc mỗi ngày của từng nhân viên. Khi cần truy vấn ngược, cần xem lại lịch sử đều thực hiện được một cách nhanh chóng, chỉ cần 1 click chuột.
Giải pháp incomSoft cho phép tổng hợp các báo cáo đánh giá, các chỉ số KPI, Kết quả làm việc từ quá trình làm việc của nhân viên. Các số liệu biết nói, chỉ cho nhân viên biết "Tiếp Theo" cần phải làm gì để hoàn thành kế hoạch, hoàn tất mục tiêu đề ra và phát triển bản thân

Lợi ích ==> Quy đổi thành tiền mặt
  • Giảm được 30% thời gian làm việc ==> Quỹ lương nhân viên được tiết kiệm 30%
  • Tối ưu hóa công việc, hoạt động bán hàng, tăng hiệu quả bán hàng lên 30% ==> Năng suất tăng lên 30%