Tin Dùng – Không Tin Không Dùng

07/03/2016 14:50
Chúng ta tương tác giữa Người với Người. Chúng ta cần tổ chức công việc trên nguyên tắt "Tin dùng - Không tin không dùng". Tuy nhiên trong quản lý cần phải kiểm tra, phải kiểm soát, báo cáo,... Việc này luôn tạo ra sự mâu thuẩn, sự sung đột. Giải pháp incomSoft cho phép thực hiện việc này một cách tinh tế, khéo léo

Đặc biệt với nghề kinh doanh/bán hàng: Công việc mang tính chất nghệ thuật (Bán hàng là một nghệ thuật). Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế quản lý đặc biệt, để cho phép nhân viên thăng hoa, thỏa mái làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp, Tuy Nhiên “Nhất Cử - Nhất Động” của họ ==> Công ty, cấp quản lý đều biết ==> Để hỗ trợ, bọc lót kịp thời