Chuẩn hóa nghiệp vụ

30/04/2009 14:20
Untitled Document

Các hoạt động tại doanh nghiệp có thể được xem xét để "Tin Học Hóa", ví dụ như áp dụng quản lý toàn vặn quy trình hoạt động kinh doanh. Quy trình quản lý hoạt động HelpDesk/Xử lý yêu cầu khách hàng. Nghiệp vụ thư ký – Công văn Đến/Đi , Quá trình xét duyệt hợp đồng, ...

Điển hình một số quy trình như sau:

A. Sơ đồ tổng quan -Quy trình nghiệp vụ - Quản lý toàn vặn quy trình hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

B. Sơ đồ tổng quan - Quy trình nghiệp vụ - Quản lý hoạt động HelpDesk/Xử lý yêu cầu khách hàng