Quản lý sản xuất - Tính giá thành

18/01/2017 16:04
  incomSoft ERP mở rộng phân hệ Quản trị Sản Xuất & Tính giá thành sản phẩm bao gồm nhiều chức năng xử lý để có thể đáp ứng kịp thời các thông tin trong công tác quản trị sản xuất và tính giá thành. Giúp doanh nghiệp trả lời các vấn đề:
 • Có bao nhiêu mã sản phẩm sẽ được sản xuất và sản xuất khi nào? Khi nào giao?
 • Lượng nguyên vật liệu cần có cho sản xuất là bao nhiêu, và khi nào thì được đặt mua? Khi nào NVL về?
 • Hao hụt trong sản xuất là bao nhiêu?
 • Những kế hoạch, đơn hàng nào đang bị pending?

Các chức năng chính :

 

Thiết lập định mức: Khai báo thành phần nguyên vật liệu và các yếu tố nhân công, máy móc, chi phí với lượng thích hợp để tạo ra sản phẩm

 • Định mức nguyên vật liệu.
 • Định mức chi phí nhân công.
 • Định mức năng suất máy
 • Định mức khác (Điện, nước, khấu hao…..)
 • Cho phép copy định mức, import định mức từ excel.

Chiết tính giá thành (cost sheet): Kế thừa định mức để tính giá cho 1 sản phẩm, là căn cứ để báo giá tham khảo cho khách hàng.

Đơn hàng : Dữ liệu đơn hàng thông thường do bộ phận sale lập căn cứ vào yêu cầu trực tiếp từ khách hàng hoặc từ kế hoạch dự trữ hàng hoá. Từ thông tin đơn hàng, Bộ phận sản xuất sẽ lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp.

 

Hoạch định nhu cầu Nguyên vật liệu:

 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng và dữ liệu từ bảng định mức đã thiết lập để tính toán lượng NVL cần thiết.
 • Một bảng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là tập hợp nhu cầu NVL của nhiều đơn hàng

Lập kế hoạch sản xuất: 

 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng bán (SO) để lên kế hoạch sản xuất.
 • Đề xuất máy móc, chuyền sản xuất phù hợp với đơn hàng, căn cứ vào năng suất máy, số lượng nhân sự của chuyền và kế hoạch hoạt động của Máy.
 • Tính toán dự kiến thời gian kết thúc đơn hàng.

Quản lý cung ứng vật tư theo lệnh sản xuất

 • Kế thừa dữ liệu của Lệnh sản xuất để tạo yêu cầu NVL.
 • Tính lượng NVL cần thiết của một lệnh sản xuất.
 • Lên kế hoạch đặt mua NLV, nếu NVL dự trữ còn thiếu.
 • Phiếu yêu cầu cấp phát vật tư (Kế thừa lệnh sản xuất), cấp phát vật tư theo lệnh sản xuất.
 • Phiếu xuất nguyên liệu ra sản xuất: Phiếu xuất kế thừa lệnh sản xuất
Thống kê sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất
 • Thống kê sản xuất
 • Thống kê sản lượng thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu.
 • Thống kê chi phí: Điện hơi, nước, vật tư
 • Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất
Hệ thống báo cáo

 • Báo cáo theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
 • Báo cáo tiến độ thời gian thực hiện đơn hàng
 • Tình hình thực hiện đặt mua hàng theo lệnh sản xuất
 • Báo cáo theo dõi xuất vật tư
 • Báo cáo theo dõi Lệnh cấp phát vật tư theo đơn hàng
 • Báo cáo vật tư thực xuất so với định mức theo từng lệnh sản xuất
 • Báo cáo đơn hàng hoàn thành chưa nhập kho
 • Báo cáo chi phí định mức theo mã hàng
 • Báo cáo so sánh định mức sản xuất so với định mức mẫu