Automation Testing

10/05/2010 12:33
Trong quy trình phát triển phần mềm, sản phẩm dần dần được xây dựng hoàn thiện qua nhiều vòng lặp và pha. Nhiệm vụ kiểm tra thoái lùi bắt buộc phải được thực hiện để đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong tất cả các phiên bản và tại cuối mỗi vòng lặp để chuyển giao. Các vấn đề như tốn nhiều thời gian, chi phí cao, kế hoạch tăng và giảm nguồn nhân sự cho đội ngũ Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm luôn luôn là điều bận tâm của tổ chức phát triển phần mềm và khách hàng. 


Dịch vụ kiểm tra chất lượng phần mềm tự động của "incomSoft” được chọn để tiết kiệm thời gian, chi phí, và không cần quan tâm về kế hoạch tăng giảm nhân sự cho nhiệm vụ kiểm tra chất lượng phần mềm. Kinh nghiệm về công cụ và nền tảng vững chắc về kiến trúc kiểm tra tự động của chúng tôi có đầy ý nghĩa cho việc giảm thời gian các vòng lặp kiểm tra, thực thi kiểm tra ở mức bao phủ cao nhất, và chắc chắn về chất lượng của tất cả các phiên bản phát triển được kiểm tra(tested builds). Khả năng sử dụng lại của script và khả năng mở rộng các công cụ bằng các script thông minh là những ưu điểm chính của cách tiếp cận này. 


Thực tế rằng, Kiểm tra tự động mọi test case không phải là ý kiến tốt. Do đó điều quan trọng là nắm rõ được những vùng chức năng gì có thể được kiểm tra tự động. Bất kỳ hướng tiếp cận không theo thể thức nào(ad-hoc approach) cho kiểm tra tự động có thể kết quả thực tế đêm lại lâu hơn kiểm tra bằng tay và làm kém chất lượng bất chấp dùng công cụ kiểm tra tự động nào. Dịch vụ kiểm tra chất lượng phần mềm tự động của chúng tôi được thiết kế để đêm lại lợi ích cao nhất từ sự đầu tư công cụ kiểm tra tự động của bạn


Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong các công cụ kiểm tra tự động sau:

 • Win Runner
 • Quick Test Professional
 • Silk Test
 • Rational Robot
 • Test Complete
 • Selenium (open source tool for web application test)

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Viết script kiểm tra (Implement Test Script)
 • Thực thi kiểm tra/ kiểm tra thoái lùi (Test Execution / regression testing)
 • Bảo trì và mở rộng script (Script Maintenance and Enhancement)

Những lợi ích của bạn:

 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí (Save time and cost)
 • Đạt được độ bao phủ thực thi kiểm tra cao nhất cho tất cả các phiên bản phát triển và bảng chuyển giao cuối cùng (Achieve maximum execution test cover for all builds and final release)
 • Đảm bảo chất lượng cao và vững chắc cho mọi phiên bản phát triển và phiển bản chuyển giao cuối cùng (Make sure high quality and consistence for all builds and final release)
 • Không cần quan tâm về kế hoạch tăng giảm nhân sự, nhóm QA của “incomSoft” được linh động tăng giảm theo nhu cầu của bạn (Don’t need care plan ramp up and ramp down resource,  incomSoft QA staff is flexible to you)