Quy trình Tiếp cận và xác nhận chất lượng phần mềm tự động

10/05/2010 12:44

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là dựa vào công nghệ dùng để phát triển ứng dụng phần mềm của bạn và hiểu về yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh của ứng dung để xây dựng kiến trúc kiểm tra tự động(automation framework), tạo test plan, chọn công cụ kiểm tra tự động cho phù hợp với ứng dụng phần mềm và sự đầu tư của bạn. Bước kế tiếp là phân tích, thiết kế và viết test script. Test script sẽ được kiểm tra lại tính đúng đắn và khả năng kiểm tra chính xác ứng dụng phần mềm. Cuối cùng tất cả các test script sẽ được thực thi để kiểm tra ứng dụng phần mềm của bạn. Một báo cáo về kết quả kiểm tra chất lượng phần mềm của bạn và toàn bộ mã nguồn script đã được hoàn chỉnh sẽ được chuyển giao đến bạn cho bạn sử dụng

Giản đồ bên dưới trình bày các bước trong quy trình tiếp cận để thực hiện một dự án kiểm tra chất lượng phần mềm tự động

Khởi tạo:

Trong giai đoạn này, các hoạt động bao gồm hiểu yêu cầu, tài liệu của phần mềm, cấu hình và triển khai phần mềm. Hiểu thấu đáo về các thành phần, bộ phận và các tính năng chức năng của hệ thống phần mềm. Tách ra các chức năng sẽ được kiểm tra, các chức năng sẽ không được kiểm tra và xem xét chúng với sự chấp thuận của khách hàng. Xác định các chức năng chính và không chính của phần mềm. Tham chiếu đến công nghệ mà sử dụng để phát triển phần mềm là cần thiết cho việc đánh giá và chọn các công cụ kiểm tra tự động trong trường hợp áp dụng chiến lược kiểm tra tự động.

Phân tích và lên kế hoạch:

Xác định các mục tiêu, phân tích và xác định các vùng chức năng cho kiểm tra tự động, phân tích và đánh giá các công cụ kiểm tra tự động và chọn công cụ sẽ được sử dụng.
Kế hoạch kiểm tra đề cập tới tất cả các hoạt động và ràng buộc để đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành thành công và đáp ứng được sự thoả mãn của khách hàng. Kế hoạch sẽ đề cập về phạm vi của dự án, những rủi ro, chiến lược, nguồn tài nguyên( công cụ kiểm tra, cấu hình phần cứng, nhân sự cho dự án), cột mốc, lịch làm việc, kết quả chuyển giao, và những điều liên quan khác

Thiết kế:

Thiết kế cấu trúc file chứa dữ liệu đầu vào, thiết kế test script ở mức cao, xem xét và đánh giá các bản thiết kế này. Xác định những điểm tương đồng và giao nhau của các tính năng trên ứng dụng. Xác định các validations và check points
Thiết kế kiến trúc kiểm tra tự động, trên cơ sở nghiệp vụ kinh doanh của ứng dụng và công nghệ sử dụng để phát triển ứng dụng mà kiến trúc kiểm tra tự động(automation framework) có thể được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau như là: Test modularity, Test library architecture, Keyword-driven testing, Data-driven testing, Record/play back testing, Mix or Hybrid testing

Triển khai viết script:

Hoạt động viết script chỉ được thực hiện khi chọn chiến lược kiểm tra tự động. Hoạt động này bao gồm một loạt các bước để chắc chắn rằng Script có thể thực thi trên nhiều môi trường, thực thi với nhiều bộ dữ liệu đầu vào, và tính ổn định cao. Một vòng lặp công việc bao gồm phát triển script, tạo bộ dữ liệu đầu vào, kiểm tra lại tính đúng đắn của script đã được phát triển.

  •  
    • Phát triển Test script: Viết mã bằng các ngôn ngữ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra một cách tự động. Hoạt động bao gồm xác định tiêu chuẩn về viết mã, xác định các ràng buộc của ngôn ngữ lập trình, điều khiển lỗi, báo cáo kết quả thực thi test script tự động,…
  •  
    • Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Tạo các bộ dữ liệu đầu vào dùng cho các bài kiểm tra. Xem xét để chắc chắn rằng script chạy đúng với nhiều bộ dữ liệu đầu vào. Mỗi bộ dữ liệu đầu vào sẽ tương ứng với mỗi trường hợp khác nhau trong nghiệp vụ kinh doanh của ứng dụng.
  •  
    • Kiểm tra lại Test Script: Hoạt động nhằm đảm bảo Test script là ổn định, không có lỗi, chạy đúng trên các môi trường của ứng dụng cần kiểm tra, và thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra chính xác.

Thực thi Test Script:

Khi test scripts được phát triển hoàn chỉnh, chúng sẽ được thực thi để kiểm tra sản phẩm phần mềm(application under test). Test script phải sẳn sàng cho sử dụng, và đảm bảo rằng chúng đủ khả năng thay thế được việc kiểm tra bằng tay(manual testing) và đêm lại nhiều lợi ích hơn.

Báo cáo kết quả kiểm tra phần mềm bằng Test Script:

Sau khi test script thực thi xong, một tập kết quả báo cáo về chất lượng phần mềm được phát sinh. Một hoạt động phân tích tập kết quả này được thực hiện để tổng kết và báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng phần mềm. Dựa trên các báo cáo này để có những chiến lược kịp thời cho hoạt động phát triển trong dự án phần mềm tương ứng. Báo cáo đề cập tới mức độ bao phủ của việc kiểm tra, mức độ lỗi, chi tiết về các lỗi, phân tích các lỗi, và mức độ hoàn thiện của sản phẩm. Kiểm tra có hay không tiêu chuẩn thành công của việc kiểm tra và mức độ hoàn thành của việc kiểm tra đã đạt được.

Báo cáo tổng thể cuối cùng:

Một báo cáo tổng thể về dự án kiểm tra chất lượng phần mềm tự động được tạo ra, báo cáo đề cập về sự hoàn thiện của test script, mức độ và tính chính xác khi dùng test script để kiểm tra phần mềm.
Toàn bộ mã nguồn của test script, tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng test script, và báo cáo về kết quả kiểm tra của ứng dụng sẽ được chuyển giao đến khách hàng.

Kết thúc dự án:

Test script được hoàn thành như mong đợi. Kiểm tra sản phẩm bằng test script đạt ở mức bao phủ tối đa và chất lượng sản phẩm được đảm bảo ở mức tốt nhất. Khách hàng hài lòng về kết quả làm việc và sự đóng góp của nhóm dự án. Hợp đồng dự án được thanh toán.