Kiểm tra tính năng chức năng

10/05/2010 12:23

Tất cả các tính năng chức năng chỉ đinh rõ của phần mềm ứng dụng hay sản phẩm được kiểm tra là được xem xét kỹ, để đảm bảo chúng được xây dựng đúng với yêu cầu đặt ra. Nhóm chuyên gia QA của chúng tôi sử dụng kỹ thuật kiểm tra Back box test, White box, and Gray box

Chúng tôi hướng tới:

  • Kiểm tra từng đơn vị mã nguồn (Unit testing)
  • Kiểm tra tính năng chức năng (Functionality testing)
  • Kiểm tra thoái lui (Regression testing)

Kiểm tra từng đơn vị mã nguồn (Unit testing) tập trung loại bỏ lỗi trong các dòng mã nguồn. Chúng tôi truy lùng các vấn đề trong quá trình xử lý của máy tính với các vòng lặp giới hạn, với việc truyền tham số nội bộ, tính chính xác và thích hợp của việc gán các câu lệnh, gợi ý chỉnh sửa lại các lỗi hay các phép toán luận lý trong các thủ tục, hàm, hay các chương trình con.

Kiểm tra các tính năng chức năng là để chắc chắn ứng dụng phần mềm của bạn được thiết kế và xây dựng đúng với các yêu cầu đã đặt ra. Chiến lược của chúng tôi là soạn thảo bộ bài kiểm tra (test case) đựa trên các yêu cầu của khách hàng, các kịch bản, và các quy tắc trong nghiệp vụ kinh doanh. Tài liệu chuyển giao bao gồm test plan, test scenario, test case, test report.

Kiểm tra thoái lùi để xem xét kỹ rằng các lỗi của sản phẩm đã tường trình được sửa trong phiên bản mới của sản phẩm hay chưa, và có những lỗi mới bị xảy đến không. Chúng tôi đề nghị cả hai dịch vụ kiểm tra thoái lùi bằng tay và kiểm tra thoái lùi bằng các công cụ kiểm tra tự động. Chiến lược của chúng tôi là chạy lại các bài kiểm tra (test case) có mức độ xảy ra lỗi cao, các test case có nguy cơ bị xung đột bởi những yêu cầu thay đỗi trong quá trình phát triển phần mềm, thực thi kiểm tra một cách đặc biệt không theo thể thức nhất định(Ad-hoc testing), và sử dụng phương pháp kiểm tra tự động.