Kiểm tra tính năng phi chức năng

10/05/2010 12:30

Các tính năng phi chức năng là một phần của ứng dụng phần mềm mà cần kiểm tra và xác nhận để chắc chắn rằng chúng đúng với mong đợi của khách hàng. Kiểm tra tính năng phi chức năng được thiết kế để xem xét kỹ khả năng sẵn sàng của hệ thống, tương ứng với một loạt các yêu cầu mà không thể được bao phủ bởi việc kiểm tra các tính năng chức năng. Chúng tôi thực thi một loạt các loại kiểm tra trong hoạt động kiểm tra các tính năng phi chức năng, Xác định những gì cần kiểm tra một cách chi tiết trong test phan, test strategy, thực thi và quản lý chúng:

Chúng tôi hướng tới:

  • Kiểm tra tích hợp (Integration testing)
  • Kiểm tra tính tương thích (Compatibility & Platform testing)
  • Kiểm tra sự chấp thuận của người dùng (User acceptance testing)

Kiểm tra tích hợp được thiết kế để kiểm tra mọi thành phần của hệ thống để chắc chắn rằng chúng được tích hợp với nhau một cách xuyên suốt.

Kiểm tra tương thích được triển khai để xem xét ứng dụng phần mềm của bạn vận hành trên nhiều môi trường phần mềm và phần cứng khác nhau (trên nhiều hệ điều hành, trình duyệt web, cơ sở dữ liệu, cấu hình phần cứng,…)

Kiểm tra sự chấp thuận của người dùng để xác nhận rằng hệ thống ứng dụng  của bạn được xây dựng và vận hành đúng với yêu cầu của người sử dụng chúng.