Ghi nhận lỗi

27/05/2010 09:41

Chúng tôi sử dụng các công cụ ghi nhận, lưu vết theo chuẩn công nghiệp trong lỉnh vực phần mềm. Các công cụ này được triển khai để ghi nhận thông tin về các vấn đề phát sinh, các lỗi một cách chi tiết. Các thông tin ghi nhận là dữ liệu nhằm đo chất lượng của sản phẩm. Chúng là cần thiết cho hoạt động đánh giá (Audit) và CAAR.

Bên cạch tiêu đề (title/summary) và mô tả về lỗi (Defect description) còn có nhiều thông tin khác cho một lỗi như là:

 • Severity: Fatal, Major, Minor, Cosmetic
 • Priority: Urgent, High, Normal, Low
 • Detected At: Requirement Review, Design Review, Code Review, Test Review, Build Test, Other reviews, Unit Test
 • Injected At: Requirement, Design, Implementation, Test, Others, TBD (To Be Define)
 • Defect Category: Requirement – Wrong, Requirement – Missing, Requirement – Ambiguous, Design – Architecture, Design – UI, Design – Database, Design – Component, Performance –Problem, Implementation – Standard, Implementation – Logical, Implementation – UI, Implementation - Error Handling, Implementation - Setup Scripts, Implementation - 3 Party Defect, Test – Document, Test – Script, Others
 • Defect Status: Submitted, Development Fixed, Ready For Test, Retested Fixed, Retested Not Fixed, Re Submitted, Duplicate, Not A Defect, Need More Info, Irreproducible, Do Not Fix, Pending Outside Support, other
 • Recurrence: The number of time defect happened
 • Defect Type: Wrong, Missing, Extra
 • Defect Note: The some comment and note about defect
 • Defect causes: The cause that defect happened
 • Rework effort: The time to fix this defect- hours
 • Environment: The platform place the defect happened

Và nhiều thông tin hữu ích khác