Quy trình Tiếp cận và xác nhận chất lượng phần mềm

10/05/2010 12:32

Các dịch vụ kiểm tra và xác nhận chất lượng phần mềm của chúng tôi được thiết kế và biến đổi phù hợp với nhu cầu mong muốn của khách hàng. Chúng có thể được sử dụng tại bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời phát triển phần mềm.


Giản đồ bên dưới trình bày các bước trong quy trình tiếp cận để thực hiện một dự án kiểm tra và xác nhận chất lượng phần mềm.

Khởi tạo:
Trong giai đoạn này, các hoạt động bao gồm hiểu yêu cầu, tài liệu của phần mềm, cấu hình và triển khai phần mềm. Hiểu thấu đáo về các thành phần, bộ phận và các tính năng chức năng của hệ thống phần mềm. Tách ra các chức năng sẽ được kiểm tra, các chức năng sẽ không được kiểm tra và xem xét chúng với sự chấp thuận của khách hàng. Xác định các chức năng chính và không chính của phần mềm. Tham chiếu đến công nghệ mà sử dụng để phát triển phần mềm là cần thiết cho việc đánh giá và chọn các công cụ kiểm tra tự động trong trường hợp áp dụng chiến lược kiểm tra tự động.

Kế hoạch test:
Xác định các mục tiêu, chiến lược, phân loại các rủi ro và các sự việc có tính ngẫu nhiên, nhận diện và định mức độ ưu tiên kiểm tra, xây dựng tập các bài kiểm tra từ các dự án tương tự. Trong trường hợp chọn chiến lược kiểm tra tự động, xác định các chức năng, các phạm vi ứng dụng sẽ kiểm tra tự động, đánh giá các công cụ và chọn công cụ kiểm tra tự động sẽ sử dụng.

Kế hoạch kiểm tra đề cập tới tất cả các hoạt động và ràng buộc để đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành thành công và đáp ứng được sự thoả mãn của khách hàng. Kế hoạch sẽ đề cập về phạm vi của dự án, những rủi ro, chiến lược, nguồn tài nguyên( công cụ kiểm tra, cấu hình phần cứng, nhân sự cho dự án), cột mốc, lịch làm việc, kết quả chuyển giao, và những điều liên quan khác.

Thiết kế test:
Xây dựng một tập các bài kiểm tra (test case) cho ứng dụng, phân tích các luồng công việc của ứng dụng, định nghĩa và mô tả chi tiết test case, test procedure và định nghĩa bộ dữ liệu dùng để kiểm tra cho các test case, test procedure.

Viết script:
Hoạt động viết script chỉ thực hiện khi chọn chiến lược kiểm tra tự động. Hoạt động này bao gồm một loạt các bước để chắc chắn rằng Script có thể thực thi trên nhiều môi trường, thực thi với nhiều bộ dữ liệu đầu vào, và tính ổn định cao. Một vòng lặp công việc bao gồm phát triển script, tạo bộ dữ liệu đầu vào, kiểm tra lại tính đúng đắn của script đã được phát triển.

Phát triển Test script: Viết mã bằng các ngôn ngữ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra một cách tự động. Hoạt động bao gồm xác định tiêu chuẩn về viết mã, xác định các ràng buộc của ngôn ngữ lập trình, điều khiển lỗi, báo cáo kết quả thực hiện bài kiểm tra tự động,…

Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Tạo các bộ dữ liệu đầu vào dùng cho các bài kiểm tra. Xem xét để chắc chắn rằng script chạy đúng với nhiều bộ dữ liệu đầu vào. Mỗi bộ dữ liệu đầu vào sẽ tương ứng với mỗi trường hợp khác nhau trong nghiệp vụ kinh doanh của ứng dụng.

Kiểm tra lại Test Script: Hoạt động nhằm đảm bảo Test script là ổn định, không có lỗi, chạy đúng trên các môi trường của ứng dụng cần kiểm tra, và thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra chính xác.

Thực thi test:
Tiến hành hoạt động kiểm tra ứng dụng và ghi nhận kết quả kiểm tra trên ứng dụng đó (lỗi, các thông tin về lỗi,…), xem xét tính sẵn sàng của môi trường triển khai ứng dụng để kiểm tra, thực thi các test case, test procedure, ghi nhận kết quả kiểm tra, báo cáo các lỗi mới, cập nhật lỗi và việc sửa các lỗi đã báo cáo.

Đánh giá test:
Hoạt động đánh giá kết quả kiểm tra để tổng kết và báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng phần mềm. Dựa trên các báo cáo này để có những chiến lược kịp thời cho hoạt động phát triển trong dự án phần mềm tương ứng. Báo cáo đề cập tới mức độ bao phủ của việc kiểm tra, mức độ lỗi, chi tiết về các lỗi, phân tích các lỗi, và mức độ hoàn thiện của sản phẩm. Kiểm tra có hay không tiêu chuẩn thành công của việc kiểm tra và mức độ hoàn thành của việc kiểm tra đã đạt được. Vòng lặp kiểm tra được kết thúc nếu có thể.

Báo cáo tổng thể cuối cùng:
Một báo cáo tổng thể về kết quả kiểm tra chất lượng phần mềm sẽ được tổng hợp, bảng báo cáo sẽ hướng đến ba khía cạnh chính là: Mức độ nguy hại của lỗi, mức độ bao phủ của việc kiểm tra, mức độ hoàn thành và ổn định của sản phẩm

Kết thúc dự án:
Hoạt động kiểm tra được hoàn thành như mong đợi. Sản phẩm được kiểm tra với mức bao phủ cực đại. Chất lượng sản phẩm là được đảm bảo ở mức tốt nhất. Khách hàng hài lòng với kết quả làm việc và sự đóng góp của nhóm dự án. Hợp đồng dự án được thanh toán.