Quy trình Tiếp cận kiểm tra performance

10/05/2010 12:47
Quy trình tiếp cận của chúng tôi được xây dựng trên mục tiêu đặt ra về năng lực hoạt động của sản phẩm, cũng như các tiêu chuẩn (Standard - ISO 8583) và/hoặc không tiêu chuẩn về năng lực hoạt động của phần mềm. Cam kết hiểu rỏ ràng về mục tiêu cần đạt được của khách hàng, khả năng truyền tải và đáp ứng mong đợi, sự truy cập đồng thời của người dùng cuối đến hệ thống (the performance goals of the client. The expected load, simultaneousness and concurrent). Phân tích và tiếp cận hệ thống một cách nhanh chóng, nắm bắt yêu cầu về cơ sở hạ tầng, cấu hình hệ thống mạng, điều này rất cần thiết trong việc tạo lập môi trường kiểm tra gần giống với môi trường triển khai thực tế của sản phẩm

Sau đây là quy trình tiếp cận của chúng tôi trong việc kiểm tra năng lực hoạt động của phần mềm. Quy trình sẽ bao gồm các bước trong chuỗi các hoạt động để tìm kiếm và tiến cử những giải pháp để sửa lỗi và nâng cao năng lực hoạt động của phần mềm